رابطه ابعاد شخصیت عامل جامعه پسندی داستان های عشق

رابطه ابعاد شخصیت عامل جامعه پسندی داستان های عشق

رابطه ابعاد شخصیت عامل جامعه پسندی داستان های عشق

رابطه ابعاد شخصیت عامل جامعه پسندی داستان های عشق

مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط میان ابعاد شخصیت بازبودن، وجدانی بودن برونگرایی، توافق عصبیت عامل جامعه پسندی داستان های عشق بر اساس نظریه عشق به مثابه داستان استرنبرگ (1998) انجام شده است. روش: در این مطالعه 502 مراجع 303 زن 202 مرد مرکز مشاوره ابونصر فارابی تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های دو مقیاس شخصیتی نیو NEO-PI-R داستان های عشق (LSS) جمع آوری گردید. برای تحلیل داده های به دست آمده از آمار توصیفی، آزمون تی مستقل، تحلیل رگرسیون همبستگی کانونی استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که عامل جامعه پسندی داستان های عشق رابطه معناداری با ابعاد شخصیت دارد p</000 علاوه بر این نمرات داستان های عشق جامعه پسند مردان به طور معناداری بیش از زنان بود. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین شخصیت داستان های عشق رابطه معناداری وجود دارد در این مورد تفاوت جنسیتی نیز معنادار است.

برای دانلود فایل به آدرس زیر مراجعه فرمائید.

http://members.contas96.ir/Members/1335326/html